บริการด้านการเงิน

บริการด้านการเงิน

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในเครื่องพิมพ์ต่างๆ

คุณสมบัติผู้ขอเช่าซื้อ

1. มีอายุตั้งแต่ 20-60 ปี
2. มีเงินเดือน/รายได้ขั้นต่ำ 8,000 บาทหรือหลักฐานการมีรายได้อื่นๆ
3. มีอายุการทำงานขั้นต่ำ1 ปี หรือประกอบกิจการอื่นๆไม่ต่ำกว่า 2 ปี
4. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน
5. มีเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. มีอายุตั้งแต่ 20-60 ปี
2. มีเงินเดือน/รายได้ขั้นต่ำ 8,000 บาทหรือหลักฐานการมีรายได้อื่นๆ
3. มีอายุการทำงานขั้นต่ำ1 ปี หรือประกอบกิจการอื่นๆไม่ต่ำกว่า 2 ปี
4. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน
5. มีเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ซื้อ และผู้ค้ำประกัน
2. สำเนาทะเบียนผู้ซื้อ และผู้ค้ำประกัน
3. สลิปเงินเดือน หรือใบรับรองเงินเดือน (ตัวจริง), ใบทะเบียนพาณิชย์, ใบชำระภาษี, ใบอนุญาติขายสุรา, บุหรี่
4. สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
5. - ชำระเงินครั้งแรก (มัดจำ) มากกว่า 25% และต้องมีผู้ค้ำประกัน 1 คน
    - ชำระเงินครั้งแรก (มัดจำ) ตั้งแต่ 30% ขึ้นไป ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

โปรโมชั่นพิเศษ

*เฉพาะเครื่องพิมพ์ EPSON เท่านั้น*
ดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี ผ่อน 1-2 ปี
ดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี ผ่อน 3 ปี